1. Please take a little time for this simple survey! Thank you for participating!
  Dismiss Notice
 2. Dear Pleskians, please read this carefully! New attachments and other rules Thank you!
  Dismiss Notice
 3. Dear Pleskians, I really hope that you will share your opinion in this Special topic for chatter about Plesk in the Clouds. Thank you!
  Dismiss Notice

Maybe Permissions Error - All MS Access doesnt work

Discussion in 'Plesk for Windows - 8.x and Older' started by fatihunal, Jul 24, 2005.

 1. fatihunal

  fatihunal Guest

  0
   
  Hi

  My all hosts MS ACCESS db 's are giving writeable error. But all db 's have had got writeable. I was given writable to all database on the plesk. Still so but it doesnt work. But yesterday or before of the yesterday it was worked :(

  I dont understand anything.
  Maybe there is a NTFS perrmissions error.

  [Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]General error Unable to open registry key 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0xd00 Thread 0xd90 DBC 0x15de76c Jet'.

  or

  Microsoft JET Database Engine error '80004005'

  Unspecified error

  /Baglanti.ASP, line 4

  or

  Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'

  [Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]General error Unable to open registry key 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0xddc Thread 0xe3c DBC 0x3032024 Jet'.

  /INC/Baglanti.Asp, line 4

  and ASPJPEG doesnt work, beacuse it wasnt read the mappath. i have got a perrmission error.

  Help please.
   
 2. resellertr

  resellertr Regular Pleskian

  25
  57%
  Joined:
  Jul 14, 2004
  Messages:
  133
  Likes Received:
  0
  Did you enable parent paths?
  or
  It is a coding issue I think. Unclosed db connection may cause this error.
   
 3. fatihunal

  fatihunal Guest

  0
   
  yes

  yes all parent path 's are enabled.
  and there isnt seems any problem on the files and folders.

  and (im a web coder) i was try all codes. but they arent work and i dont understand anything.
  i was be try of the enabled for the all everyone accunts, plesk account, users account ... no no no not not not it doesnt work. ms Access and aspjpeg 's doesnt work. :( :(

  its a big perrmissions problem.
  PLESK SUPPORT HELP !
   
 4. resellertr

  resellertr Regular Pleskian

  25
  57%
  Joined:
  Jul 14, 2004
  Messages:
  133
  Likes Received:
  0
  We have 10 Windows Plesk servers and more than 600 sites on Plesk. There is no problem with plesk, it is all about coding. check your coding.
   
 5. fatihunal

  fatihunal Guest

  0
   
  i wil send codes

  All codes were working when the yesterday !
  But in this days all codes arent working.

  If you will be see the codes i shall be write it... :( please listen me. its a permissions error.

  I will be becoming crazy :(

  Türkçe anlatmak gerekirse;
  Tüm kodların çalıştığını adımdan emin olduğum kadar garanti ederim.
  Düne kadar çalışıyor du ama artık hepsi hata veriyor. Mappath çağıran ne varsa hatalı ve gözükmüyor ! ASPJPEG, MS Acceslar, hatta attach li mailler bile ... Sorun yazılabilirlik buna eminim ama tüm kullanıcılara yazılabilirlik versem bile c de bulunan tüm klasöre yine de olmuyor olmuyor ! Ne kadar kullanıcı grubu varsa hepsini denedim everyone, users vs. vs. olmuyor. :(

  Çıldırmak üzereyim.
   
 6. SupermanInNY

  SupermanInNY Guest

  0
   
  Re: i wil send codes


  Change the permission to ADD WRITE to annoymous user on the MDB files.

  This should resolve the problem (hopefully).

  -Alon.
   
 7. ColorPrint

  ColorPrint Guest

  0
   
  Re: Re: i wil send codes

  and write permissions for parent folder too (because msaccess put temporary files in folder with database file)
   
 8. resellertr

  resellertr Regular Pleskian

  25
  57%
  Joined:
  Jul 14, 2004
  Messages:
  133
  Likes Received:
  0
  Dear Fatih,

  I am an experinced administrator, all error thet you get is a coding problem. If you have a permission issue you will get another error. ( Read Only, permission denied etc. )

  ------------------------

  Sevgili Fatih,

  Yüzlerce web sitesini barýndýran bir hosting firmasýnda çalýþýyorum. Bu söylediðin hatalarla her gün karþýlaþýyoruz. Bu izin problemi deðil, açýk veritabaný baðlantýlarý baðlantýlarý yüzünden bu hatayý alýyorsunuz. Ãsterseni kodlarýný buraya yapýþtýr, ben sana çözümü söyleyeyim...
   
 9. fatihunal

  fatihunal Guest

  0
   
  iste kodlar.

  <%@ LANGUAGE=VBScript CODEPAGE=1254%>
  <%'on error resume next%>
  <%
  Response.ContentType = "text/HTML"
  Response.Charset = "windows-1254"
  Session.LCID = 1055
  Session.CodePage = 1254
  Response.Buffer = "True"

  Session.Timeout = 180
  Server.ScriptTimeOut = 180
  Response.Expires = 0
  Response.Expiresabsolute = Now() - 1
  Response.AddHeader "pragma","no-cache"
  Response.AddHeader "cache-control","private"

  Set Baglanti = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  Baglanti.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db/vt.mdb"))

  SQL = "SELECT * from hakkimizda order by tarih desc"
  set rs = server.createobject("ADODB.Recordset")
  rs.open SQL,baglanti,1,3
  mesajadet = rs.recordcount
  sayfasayisi = 5

  avc = Request.servervariables("SCRIPT_NAME")

  if rs.eof then
  response.write "Veritabanı boş." & vbCrLf
  else

  if request("sayfa")<>"" then
  sayfa = cdbl(request("sayfa"))
  rs.move sayfa*sayfasayisi
  else
  sayfa = 0
  end if
  for t=1 to sayfasayisi
  if rs.eof then exit for
  %>
  <table align="center" id="data_tablosu" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td>
  <%=rs("baslik")%></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <%=rs("yazi")%></td>
  </tr>
  </table>
  <%
  if not rs.eof and (t <> sayfasayisi-1) then
  response.write "<hr>" & vbCrLf
  end if
  %>
  <%
  rs.movenext
  next
  rs.close
  set rs=nothing
  baglanti.CLOSE
  SET baglanti = NOTHING

  '// işte burası alt tablo ve sayfalama olayı.

  if mesajadet > sayfasayisi then

  response.write "<table align=""center"" border=""0"" cellspacing=""2"" id=""alt_tablo"" cellpadding=""2"">" & vbCrLf
  response.write "<tr>" & vbCrLf
  response.write "<td>" & vbCrLf
  response.write "<b>İlgili sayfalar : </b>"

  if mesajadet/sayfasayisi = int(mesajadet/sayfasayisi) then sayfaadet = mesajadet/sayfasayisi else sayfaadet = int(mesajadet/sayfasayisi) +1
  for p = 0 to sayfaadet-1
  if sayfa = p then

  abc = p+1
  if mesajadet > sayfasayisi then response.write space(1) & abc

  else

  Response.Write "<a href="""
  response.write avc
  response.write "?sayfa="
  response.write p
  response.write """> "
  response.write "<font class=""yazi"">" & p+1 & "</font></a>"

  end if
  next

  if mesajadet > sayfasayisi then
  Response.Write "</td>" & vbCrLf
  Response.Write "</tr>" & vbCrLf
  Response.Write "</table>"
  end if
  end if
  end if
  %>

  -----------------------------------------------------

  Siz 100 'lerce site barındıran bir firmada çalışabilirsiniz. Bende 100 lerce kod
  yazmış ve yazan bir coderim. Bu kodlar yanlış olmadığına adım gibi eminim !
  4 yıldır hergün en az 20 kez yazdığım bir kodun 100 lerce hostta kullanıldığı halde ve düne kadar çalıştığı halde bugün çalışmamasına nasıl kod hatası diyebilirsiniz.
  Hadi bu kodlar hatalı diyelim. Diğer 85 kullanıcının kodları da mı hatalı?
  Yani herkes mi yanlış kod yazıyor?
  Tüm hostlarda aynı sorun diyorum tüm hostlarda ...

  SW-Soft 'a gönderdiğim mailin cevabında bunun windows ile alakadar olduğuna değinmiş!
   
 10. fatihunal

  fatihunal Guest

  0
   
  i was gave full perrmissions

  I was gave full permissions to all users even USERS, Everyone, even more Guest !!! But not working still so :)

  -----------------------------------------------------------

  ŞÃ¶yle izah edeyim tüm kullanıcılara guest 'ten tüm userslara hatta everyone 'a kadar yetki verdim ama yok yok olmadı. Açık veritabanı diye bir olay yok. Ki bugüne dekte hiç açık veritabanı bırakmadım. Hadi veritabanı açık kalıyor peki ASPJPEG 'in çalışmamasına ne diyeceksiniz? Tüm mappathler de okuma hatası var. Sorun orda. Database lerde veya kodlarda değil.
   
 11. ColorPrint

  ColorPrint Guest

  0
   
  Re: i was gave full perrmissions

  Are you set permissons for folder too?
   
 12. fatihunal

  fatihunal Guest

  0
   
  Re: Re: i was gave full perrmissions

  I was try a lot method but still so not working.
  Maybe i will be re-install the windows :(
   
 13. resellertr

  resellertr Regular Pleskian

  25
  57%
  Joined:
  Jul 14, 2004
  Messages:
  133
  Likes Received:
  0
  Dear Fatih,

  Let me ask you this question,

  Are all domains on same application pool? If they are, move each domain them to dedicated Application pool.

  --------------------------------

  Eðer sunucudaki tüm siteler ayný application pooldaysa sýkýntý bundan kaynaklý olabilir. Senin sitenin kodlarýnda hata olmamasýna raðmen baþka sitede kapatýlmayan baðlantýlar sorun yaratýyor.

  Bugün yine ayný senin yaþadýðýn sorun için bir müþteri geldi, kodlarýný inceledim hatalarý gösterdim, gerekli düzeltmeyi yaptý ve sorunsuz çalýþmaya baþladý sitesi, Application poolu restart da etmemiz gerekti. Ayný database olmasý da gerekmiyor, alakasýz bir database'e açýk kalan baðlantý tüm siteyi uçurabiliyor.

  Plesk 7.0.0 versiyonundan beri var bu hassasiyet. Bazýlarýna göre bu kötü bir özellik benim için ise çok güzel bir özellik, hatalý kodlama tüm siteleri uçurmadan direk hata veriyor, böylece sorunsuz kodlar ile siteler hýzlý ve stabil oluyor.

  Aspjpeg'de ne hata alýyorsun peki?
   
 14. webbit

  webbit Guest

  0
   
  Permissions Error

  I had a similar error and it's aparantly only present if you access the mdb database directly and not via ODBC.

  Anyway to fix the problem first check your environment variables settings for TEMP and TMP under windows. You can do this through the control panel and system icon. Under the advanced tab, and at the bottom click on environment variables.

  It's probably best to set both the TEMP and TMP vairables to C:\Temp directory.

  Then configure the IUSR_xyz account for your website to have modify permissions to the temp directory on your C drive.

  Alternatively you could always set the same permissions for where-ever your TPM and TEMP variables are pointed and the problem will be solved.

  You may need to reboot if you change the variables for this to take effect and I'm sure you'll fix the problem.

  The reason is that when opening the database for write access the system needs to provide some sort of file lock and does so by creating a new file in the TMP or TEMP location on your PC. If the IUSR does not have access to write this file then you're screwed and will get an "unspecified error"

  Cheers.
  Doug
  :cool:
   
 15. eara01

  eara01 Guest

  0
   
  Just another thought...perhaps the Windows user's disk quotas are used up...perhaps due to temp files not getting cleaned up. This would, in effect, not allow any more temporary files for that user.
   
 16. jahsh420

  jahsh420 Guest

  0
   
  recycle the worker process in IIS for the site
   
 17. fatihunal

  fatihunal Guest

  0
   
  It was related with c:\windows\temp.

  If c:\windows\temp\ folder have not users permissions ASP not working.

  It must be a users write and delete permissions in the c:\windows\temp\

  Its a stupid windows slush.
   
 18. Ischia

  Ischia Guest

  0
   
  I am having the same problem and I still didnt find a solution... I did what you said about Temp directory but still nothing. If i configure the website manually.. without using plesk, then all work fine.

  If I cant find a solution I cant use Plesk. Any suggestion?
   
Loading...